неделя, 12 октомври 2014 г.

Научнопрактически проект „Природа, екология, дълголетие”/Practical Scientific Project “Nature, Ecology, Longevity”

Научнопрактически проект „Природа, екология, дълголетие”


Дни на планинската вода и лечебния туризъм
Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
Община Тетевен, България
11 юни, Тетевен


Семинари за здраве и дълголетие

Тетевен, България
Цюрих, Швейцария
Епелборн, Германия 

Когато говорим за дълголетие, ние разбираме здраве. А здравето е баланс между различните фактори на дълголетие – чиста вода и храна, двигателна активност и нормално тегло, положително отношение към живота. Какви са дозите на полезните минерали и витамини. Как да „активираме” вода и как да дишаме. Това са част от практиките, които дават баланса на здравето. Какъв е секретът на този баланс вие може да научите на нашите практически семинари за здраве и дълголетие. Фактори за здраве и дълголетие и програма:
http://clubmedbio.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
Върховете Петрахиля, Равни камък и Червен, Тетевен, България


Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/index.html
проф. Игнат Игнатов
Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ
д-р Александър Декер

Kонтакти: и-мейл: mbioph@dir.bg

В съвременния научен свят семинарите, конференциите и конгресите са възможност за научен и практически обмен. Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) с техническото съдействие на Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ организират форуми по здраве и дълголетие. България е известна със своето богатство на минерални и планински води. Водата с уникалните си свойства е изключително загадъчна за научни изследвания. Качествената вода от планините и минералните извори, водата, която е пречистена за консумация е полезна за човешкото здраве и дълголетие. Тя е разтворител на витамини, добавки, сокове. Как обаче нашите резултати да достигнат до по-голям кръг от хора? В съвременната наука се признават постижения, които се публикуват в списания с импакт фактор с рецензенти, които имат високо научно ниво. Тези доклади се регистрират в Google Scholar. В Google Scholar се показва и колко пъти даден доклад е цитиран. Това са необходими условия даден учен да има все по-голямо признание и неговите постижения да са по-различими в информационното пространство. Докладите на лекторите се публикуват в 3 списания на МИНТО:

1.Journal of Medicine, Physiology and Biophysics

2. Journal of Health, Medicine and Nursing

3. Advances in Physics Theories and Applications или списание по избор 

Всеки един лектор ще може да направи и бизнес презентация на своята дейност. НИЦМБ ще обсъди с професионалния екип на Проджекта възможностите за проекти с финансиране от спонсори и проекти на Европейския съюз. Ще бъдат обсъдени и възможностите за съвместни практически семинари по дълголетие. За организаторите е удоволствие да се поддържат научни и бизнес отношения в полза на много хора.


English version

Practical Scientific Project “Nature, Ecology, Longevity” 


Days of Mountain Water and Healing Tourism
Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB)
Municipality of Teteven, Bulgaria  
11 of June, Teteven, Bulgaria


Seminars for Health and Longevity

Teteven, Bulgaria
Zurich, Switzerland
Eppelborn, Germany

When speaking of longevity, we understand health. And health is a balance between the various factors of longevity - clean water and food, physical activity and normal weight, a positive attitude towards life. What are the doses of beneficial minerals and vitamins. How to “activate” water and how to breathe. These are some of the practices that provide the balance of health. You can find out the secret of this balance in our workshops for health and longevity. Factors for health and longevity and program:
http://clubmedbio.blogspot.com/2013/10/practical-scientific-project-ecology.html
The tops Petrahilia, Ravni kamak and Cherven, Teteven, Bulgaria


Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/en/index.html
Prof. Ignat Ignatov
International Institute of Science, Technology and Education (IISTE), USA 
(Technically supported by the IISTE publishing platform)
Dr. Alexander Decker

Contact e-mails: mbioph@dir.bg;
Zurich – Lieselotte Eder (l.eder@bluewin.ch);
Eppelborn – Marita Schirra-Saar and Roland Saar (marita.schirra@t-online.de).


In today's scientific world seminars, congresses and conferences are an opportunity for scientific and practical exchange. The Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB) and with technical support of the International Institute of Science, Technology and Education (IISTE), USA are organizing forums for health and longevity. Bulgaria is well-known for its wealth of mineral and mountain waters. Water with its unique properties is exceptionally mysterious with regard to scientific research. Quality water of the mountains and the mineral springs, water purified for human consumption, is beneficial to human health and longevity. It is a solvent for vitamins, supplements, juices. But how could our results reach a larger audience? Modern science recognizes achievements that are published in impact factor journals, with reviewers of a high scientific level. These reports are recorded in Google Scholar. Google Scholar also shows how many times a report is quoted. These are necessary conditions for a scientist to have greater recognition and for his benefits to be more distinct in the information space. The reports of the speakers are publishing in three IISTE journals:

1. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics

2. Journal of Health, Medicine and Nursing

3. Advances in Physics Theories and Applications or an optional magazine 

Each speaker will have the opportunity to make a business presentation of their activity. SRCMB will discuss with the professional team of Projecta the possibilities for projects financed by sponsors and projects of the European Union. Opportunities for joint practical longevity workshops will also be discussed. Organizers are pleased to maintain scientific and business relationships to the benefit of many people.

петък, 5 септември 2014 г.

Експедиция "Трескавец" 2014
На 18 септември със съдействието на доц. Борислав Великов/Аквахим и проф. Игнат Игнатов/ Научноизследователски център по медицинска биофизика експедиция пренощува на връх Трескавец, Тетевен. Върхът е известен с архeoметалургия от над 2200 г. Екипът на Мира Добрева ще направи филм от върха. Ето повече информация от научен проект на Иван Иванов и Лилко Доспатлиев, който е подкрепен от Община Тетевен.
http://www.protobulgarians.com/Stara%20Zagora%20-%20istoriya/Teteven%20-%20Treskavets.htm

Съставът на експедицията за връх Трескавец - Теодора Тодорова, Мирослав Симеонов (Живота, шерп), Мирослав Симеонов, Зоя Симеонова, Божидар Асенов, Веска Лакова, Фея Ляскова, отец Страхил, Дамян Стефанов (от екипа на Мира Добрева) и проф. Игнат Игнатов.
...

Предходното събитие включваше предаване на Мира Добрева от дъното на древния океан Тетис:


петък, 22 ноември 2013 г.

ПРАКТИЧЕСКО ДЪЛГОЛЕТИЕ/PRACTICAL LONGEVITY

България - страната на планинските и минералните води                                                                          
    Основни разлики 


 • В планинските води има повече калциеви, а в минералните повече натриеви йони.
 • В минералните води има флуор.
 • Бикарбонатни йони се регистрират в минералните води.
 • В минералните води има метасилициева киселина.
 • В планинските води има желязо.
 • И двата вида води са алкални.  
 • Температурата на  планинските води е под 20 градуса, а минералните са от студени до горещи. Необходимо е човек да пие около 70% планински води и около 30% минерални.
 • И в планинските и в минералните води има магнезий, цинк, хлориди, сулфати.Проф. д-р Игнат Игнатов е главен редактор на американските журнали:http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/index
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/index                                                                                       
и редактор в:
  
Научноизследователски център по медицинска биофизика

Scientific Research Center of Medical  Biophysics

Община Тетевен/Municipality of  Teteven

Програма 11 юни 2014/Program 11 of June 2014 

                                                                         
Планинската вода удължава живата, публикация на Феодорина Ляскова в "Животът днес"
  
9.25-9.30 Откриване от  зам. кмета Десислав Цветанов
9.30-10.00 Какво е дълголетие и можем ли да живеем по-дълго?/What is Longevity and is it possible to live longer?
 • проф. Игнат Игнатов/Prof. Ignat Ignatov
10.00-10.30 Водата и нейното пречистване/Water and its cleaning
 • доц. Борислав Великов/Ass. Prof. Borislav Velikov
10.30 -11.00 Здравен туризъм като път към дълголетие/Health tourism as way to longevity
 • Христо Янев/Hristo Yanev
11.00-11.30. Състав и свойства на планинската вода в Тетевен/Properties and Composition of Mountain water
 • Xб клас СОУ Георги Бенковски”/IXb class, “Georgi Benkovski” Secondary General Education School
11.30-12.00. Каква вода е анолит и с какво е полезна?/What is water anolyte and with what it is useful?
 • инж. Атанас Атанасов/Eng. Atanas Atanassov 
 • проф. Стоил Караджов/Prof. Stoil Karadzhov
 • Дончо Кръстев, бакалавър по медицина//Doncho Gospodinov, BMSc
12.15-13.30 Презентации на хотели/Presentation of hotels 
 • организатор Сия Тодорова/organizer Sia Todorova
 • преводач: Павел Георгиев/translator Paul George                             


                              Програма 11 юни 2013/Program 11 of June 2013


Държави участнички - България, Германия, Израел, Индия, Македония, Русия, Франция, Швейцария
Countries - Bulgaria, Germany, France, India, Israel, Macedonia, Russia, Switzerlad

                                                     Програма/Program

9.30-9.45 Откриван от кмета на Тетевен Милен Милев/Opening from the Mayor of Teteven Milen Milev, Георги Цоев - поет/Georg Tsoev - poet
9.45-10.00 Пенка Нешева, космичeски картини/Penka Nesheva, Cosmic paintigs
10.00-10.30 проф. Игнат Игнатов/Prof. Ignat Ignatov
10.30-11.00 доц. Борислав Великов/Ass. Prof. Borislav Velikov
11.00-11.30 доц. Илияна Янева, Национален център за опазване на общественото здраве, Министерство на здравеопазването/Ass. Prof. Ilyana Yaneva, National Center for Public Health Preservation, Ministry of Health
11.30-12.00 проф. Игнатов, Марин Николов, Марино Маринчев, Палеонтологичното минало на Тетевен/ Prof. Ignatov, Marin Nikolov, Marino Marinchev,  Paleontological History of Teteven
12.00-12.30 гл. ас. Зорница Спасова, Национален център за опазване на общественото здраве, Head Ass. Zornitsa Spassova National Center for Public Health Preservation, Ministry of Health
12.30-13.00 инж. Цоло Петков, Минерал All colors/Eng. Tsolo Petkov, Minear All colors
14.30-14.45 Лиезелоте Едер, Швейцария/Lieselotte Eder, Switzerland
Роланд Лихтенщайгер, Швейцария/Roland Lichtensteiger, Switzerland
14.45-15.00 Стефан Георгиев/Stefan Georgiev
15.00-15.30 Читражан Кумар, Индия/ Chitranjan Kumar, India
15.30-16.00 IXб клас СОУ "Георги Бенковски", Свойства на планинската вода, Снежана Василева, проф. Игнатов/ Теодора Тодорова, Грета Димитрова IXb class, “Georgi Benkovski” Secondary General Education School, Properties of Mountain water, Snezhana Vassileva, Prof. Ignatov,
Teodora Todorova, Greta Dimitrova 
16.00-16.30 инж. Аснат Масандилова, Русия/Eng. Asnat Masandilova, Russia
16.30-17.00 Дончо Господинов, бакалавър по медицина, Танцът на спиралата/Doncho Gospodinov, BMSc, Dancing of Spiral
17.00 -17.30 инж. Хорст Елзенбек, Германия/Eng. Horst Elzenbeck, Germany

 • организатор Сия Тодорова/преводач: Павел Георгиев
 • organizer Sia Todorova/translator Paul George

петък, 18 октомври 2013 г.

PRACTICAL SCIENTIFIC PROJECT “NATURE, ECOLOGY, LONGEVITY”

DarikRadioLogo
Darik Radio

Lovech district – World Area of Mountain Water


In “Close-up” with Mira Dobreva Prof. Ignat Ignatov 
tells the secrets of longevity Part I
In “Close-up” with Mira Dobreva Prof. Ignat Ignatov 
tells the secrets of longevity Part II 

Vasilka Ivanova (102 years), Teteven, 2013

The first stage of the practical scientific project “Nature, Ecology, Longevity” was successfully concluded with the interviewing of 31 centenarians and analyses by Prof. Ignatov. Mountain springs were also researched.
Prof. Ignatov states"Before I met the centenarians, my notion was by and large theoretical. I thought I would meet people overridden with diseases and with no will to live. Yet the surprises started right away. The first centenarians turned out to be people in good health. Out of 31 people interviewed, 27 were perfectly healthy. "

1. The first conclusion is that it is almost incredible for a person to reach the age of 100 if this person has suffered from many diseases in his youth. 

Diseases can be either hereditary or due to an erroneous way of life. Aging is related to the accumulation of errors in DNA replication. Replication is the distribution of the genetic material from one mother into two daughter cells. Free radicals influence unfavorably this process. It is a well-known fact that after 75-85 years human body cells have a very small part of the information for DNA replication. With aging, errors inDNA replication increase way faster compared to the years of youth. But Nature likes to joke every now and then. There are 4 centenarians who make this conclusion inconsistent. This shows that the organism has a great longevity potential. 

2. The second conclusion is that positive attitude prolongs life 

I was very much impressed by the fact that all centenarians were full of vitality and had a positive attitude towards life. This year for the first time I saw in PNAS (the magazine of the American Academy of Sciences) the results for the influence of stress on the immune system. Men have it tougher. From the 31 persons interviewed, only four were men. Are meditations and walks enough to lower stress levels? There are secrets in human biochemistry. A result analysis shows that men predominate among the parents and grandparents of the centenarians. In the modern world men are subjected to a very serious stress. 


3. The weight of all centenarians has been normal throughout their life 

There is scientific evidence that when weight is within normal limits, the organism goes into an “energy-saving” mode. Is food enough to correct our weight? My experience with 8 lost kg and optimal cholesterol levels show that food is only a part of this process.

4. Smoking is not a road to longevity

Only one of the centenarians has smoked for several years. Smoking is one of the reasons for the increase of free radicals and thence cancer. Cancer is the antipode of longevity. Malignant tumors are the result of accumulation of errors in DNA replication, in the cases of longevity errors are accumulated much slower. With our training I intend to help ourselves and many others for cancer prophylaxis with natural methodics. 

5. Some people say “Well, yes, but this centenarian has a good heredity”

This is true, but in the testing of 31centenarians it turned out that this percentage is not that big. From these 31 people, 14 have good heredity, 17 don’t have parents or grandparents that have lived over 90. The control group consists of the brothers and sisters of the centenarians. Same genome, different way of life with factors that do not benefit health. The average life span of the centenarians is 95,6 years, and of their brothers and sisters – 77,7 years. The interviews with the centenarians made me think about life values because for each and every one of us this is the only life we have. I personally will try to help many people to rethink their lives. I know that it is hard to overcome inertia, to come out of your comfort zone, with all commodities. But more often than not these commodities do not benefit our health.


Тетевен
A view from Cherven to Petrahilya, Teteven

6. What is the influence of mountain water and clean air

The biggest surprise came when in the mountainous parts of the municipalities where the project was finished, there were about twice as many centenarians as in the field areas. For distances up to 50-70 km the only difference is mountain water and air. The average age of centenarians in mountainous areas is 94.3, and in field areas – 90.6 The difference is 3.7. The oldest resident in the mountainous areas is 104, and in field areas – 97. What kind of water should we drink in big cities, how to prepare “active” water, can we improve DNA replication with water? The accomplishment of Prof. Ignatov and Ass. Prof. Mosin is very topical with regard to the indirect impact of magnesium, manganese and zinc from mountain water on the antioxidant activity of enzymes in the human body.
                                                                                

                                                                Videoclip, Zokofilm, Teteven, 2012

7. How can we overcome factors that are hardly compatible with longevity?

Here is one of the biggest secrets. We give examples of centenarians from the mountains, but we live in the modern world. However, they do not have quick access to medical services and have not had a medical test for years. Early medical prevention is one of the keys to longevity. Here is some data on the subject by the National Statistical Institute, Bulgaria. In Bulgaria the average life expectancy from 1935 to 1939 was 51.75, while from 2008 to 2010 it was 73.60.

INVITATION FOR A SEMINAR-INTERVIEW

You are all invited to a practical seminar-interview in Teteven (June 8-16) (Villa Cherven). I will be glad to have with you a positive discussion on the subject, which also demonstrates a high level of spirituality and care for our health. Over the years I became convinced that applying energy techniques in closed spaces, lack of movement due to continuous work in front of a computer, driving everywhere, etc. is apparently not an optimal model for a full and healthy life.                    
               Nesheva, Todorova, Ass. Prof. Yaneva, Head Assistant
                 Spassova, Masandilova, Ass. Prof. Velikov, Georgiev
                                                                          Teteven, 2013 

Information about the project "Ecology, Nature, Longevity" is provided to "Days of Mountain Water and Healing Tourism", 11 June, Teteven. Organizers: Scientific and Research Center of Medical Biophysics and Teteven MunicipalityPROGRAM FOR PRACTICAL SCIENTIFIC PROJECT "ECOLOGY, NATURE, LONGEVITY" 

Teteven
Mountain spring “Kalinovoto”, 
Teteven

Program for the practical scientific project “Nature, Ecology and Longevity”

Introduction – factors of longevity. They are heredity, disease prevention, absence of stress, physical activity, normal weight, clean mountain water and air, quality food.

1. How can one achieve longevity? Why is longevity predetermined by our way of life in our youth? Preventing disease and heredity. What are the sensations that indicate there may be a disease.
2. Why most centenarians live in the mountains? Mountain water – life force. The human body contains about 48-54% water, and at birth it is about 75%. With age, water in the body decreases. How to optimize the drinking of water. Preparation of quality water in cities.
3. Physical activity – a way to longevity. Exercises with the original methodology of Doncho Krastev “Dance of the Spiral”. How to maintain normal body weight.
4. Free radicals age us. Lifestyle, exercise and foods that reduce free radicals.
5. Positive attitude towards life extends it. Stress is also biochemistry. Vitamins and minerals, which improve the status of the nervous system. Ways to reduce toxic substances in the human body.

The program includes two short mountain routes and discussions.
For registration: mbioph@abv.bg
                                                                           
 Waterfall, Teteven

The practical scientific project “Nature, Ecology, Longevity” is implemented with the assistance of Teteven municipality, Aquachim AD (Assoc. Prof. Borislav Velikov), Eco Hotel Zdravetz (Eng. Todor Burdzhiev), Bulgarian Society for Activated Water (Eng. Atanas Atanasov); Individuals from Switzerland, Germany, Austria, Russia and Bulgaria.

Forums that present the results of projects
22 March 
World Water Day
Scientific and Research Center of Medical Biophysics
Lovech
11 June 
Days of Mountain Water and Healing Tourism
Scientific and Research Center of Medical Biophysics
Teteven
International Conference “Physics, Chemistry, Biology of Water”
USA, 2012
Euromedica
Hanover, Germany
World Demographic and Ageing Forum
St. Gallen, Switzerland