понеделник, 27 май 2013 г.

WAS TETEVEN AN OCEAN FLOOR/БИЛ ЛИ Е ТЕТЕВЕН ДЪНО НА ОКЕАН?

 Европа преди 125 милиона години
 Europe 125 million years ago

Когато човек се разхожда в местността „Боева могила” в Тетевен с лекота открива вкаменелости на миди и морски организми. Безспорни доказателства, че Тетевен е бил дъно на море или океан. Нека да разгледаме внимателно геологичните карти на Европа преди 150 и след това 125 милиона години. Преди 150 милиона години се виждат като острови Рила и Пирин, които са се образували преди 250 милиона години. Преди 125 милиона години Тетевен вече е суша. Името на океана е Тетис. Това са мидите на този древен океан. Стара планина се е образувала заедно с Хималаите преди около 60 милиона години. Последното нагъване на старопланинската верига е приключило преди 40 милиона години. Това означава, че красивите върхове Петрахиля, Червен, Трескавец, Равни камък, Опасния зъб не са били малки островчета. 

                                  видеоклип, Тетевен, videoclip, Teteven, Bulgaria

When a person walks the "Boeva Mound" location in Teteven, he can easily discover fossils of shells and marine organisms - a clear evidence that Teteven was once an ocean floor. Let us carefully examine the geological maps of Europe 150 and then 125 million years ago. 150 million years ago we can see Rila and Pirin as islands, which were formed 250 million years ago. 125 million years ago Teteven was already dry land. The name of the ocean is Tethys. These are the shells of this ancient ocean. The Balkans were formed together with the Himalayas some 60 million years ago. The latest fold of the Balkan range happened over 40 million years ago. This means that the beautiful peaks Petrahilya, Cherven, Treskavets, Ravni Kamak, Opasniya Zub were not some small islands.

Няма коментари:

Публикуване на коментар