неделя, 12 октомври 2014 г.

Научнопрактически проект „Природа, екология, дълголетие”/Practical Scientific Project “Nature, Ecology, Longevity”

Научнопрактически проект „Природа, екология, дълголетие”


Дни на планинската вода и лечебния туризъм
Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
Община Тетевен, България
11 юни, Тетевен


Семинари за здраве и дълголетие

Тетевен, България
Цюрих, Швейцария
Епелборн, Германия 

Когато говорим за дълголетие, ние разбираме здраве. А здравето е баланс между различните фактори на дълголетие – чиста вода и храна, двигателна активност и нормално тегло, положително отношение към живота. Какви са дозите на полезните минерали и витамини. Как да „активираме” вода и как да дишаме. Това са част от практиките, които дават баланса на здравето. Какъв е секретът на този баланс вие може да научите на нашите практически семинари за здраве и дълголетие. Фактори за здраве и дълголетие и програма:
http://clubmedbio.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
Върховете Петрахиля, Равни камък и Червен, Тетевен, България


Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/index.html
проф. Игнат Игнатов
Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ
д-р Александър Декер

Kонтакти: и-мейл: mbioph@dir.bg

В съвременния научен свят семинарите, конференциите и конгресите са възможност за научен и практически обмен. Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) с техническото съдействие на Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ организират форуми по здраве и дълголетие. България е известна със своето богатство на минерални и планински води. Водата с уникалните си свойства е изключително загадъчна за научни изследвания. Качествената вода от планините и минералните извори, водата, която е пречистена за консумация е полезна за човешкото здраве и дълголетие. Тя е разтворител на витамини, добавки, сокове. Как обаче нашите резултати да достигнат до по-голям кръг от хора? В съвременната наука се признават постижения, които се публикуват в списания с импакт фактор с рецензенти, които имат високо научно ниво. Тези доклади се регистрират в Google Scholar. В Google Scholar се показва и колко пъти даден доклад е цитиран. Това са необходими условия даден учен да има все по-голямо признание и неговите постижения да са по-различими в информационното пространство. Докладите на лекторите се публикуват в 3 списания на МИНТО:

1.Journal of Medicine, Physiology and Biophysics

2. Journal of Health, Medicine and Nursing

3. Advances in Physics Theories and Applications или списание по избор 

Всеки един лектор ще може да направи и бизнес презентация на своята дейност. НИЦМБ ще обсъди с професионалния екип на Проджекта възможностите за проекти с финансиране от спонсори и проекти на Европейския съюз. Ще бъдат обсъдени и възможностите за съвместни практически семинари по дълголетие. За организаторите е удоволствие да се поддържат научни и бизнес отношения в полза на много хора.


English version

Practical Scientific Project “Nature, Ecology, Longevity” 


Days of Mountain Water and Healing Tourism
Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB)
Municipality of Teteven, Bulgaria  
11 of June, Teteven, Bulgaria


Seminars for Health and Longevity

Teteven, Bulgaria
Zurich, Switzerland
Eppelborn, Germany

When speaking of longevity, we understand health. And health is a balance between the various factors of longevity - clean water and food, physical activity and normal weight, a positive attitude towards life. What are the doses of beneficial minerals and vitamins. How to “activate” water and how to breathe. These are some of the practices that provide the balance of health. You can find out the secret of this balance in our workshops for health and longevity. Factors for health and longevity and program:
http://clubmedbio.blogspot.com/2013/10/practical-scientific-project-ecology.html
The tops Petrahilia, Ravni kamak and Cherven, Teteven, Bulgaria


Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/en/index.html
Prof. Ignat Ignatov
International Institute of Science, Technology and Education (IISTE), USA 
(Technically supported by the IISTE publishing platform)
Dr. Alexander Decker

Contact e-mails: mbioph@dir.bg;
Zurich – Lieselotte Eder (l.eder@bluewin.ch);
Eppelborn – Marita Schirra-Saar and Roland Saar (marita.schirra@t-online.de).


In today's scientific world seminars, congresses and conferences are an opportunity for scientific and practical exchange. The Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB) and with technical support of the International Institute of Science, Technology and Education (IISTE), USA are organizing forums for health and longevity. Bulgaria is well-known for its wealth of mineral and mountain waters. Water with its unique properties is exceptionally mysterious with regard to scientific research. Quality water of the mountains and the mineral springs, water purified for human consumption, is beneficial to human health and longevity. It is a solvent for vitamins, supplements, juices. But how could our results reach a larger audience? Modern science recognizes achievements that are published in impact factor journals, with reviewers of a high scientific level. These reports are recorded in Google Scholar. Google Scholar also shows how many times a report is quoted. These are necessary conditions for a scientist to have greater recognition and for his benefits to be more distinct in the information space. The reports of the speakers are publishing in three IISTE journals:

1. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics

2. Journal of Health, Medicine and Nursing

3. Advances in Physics Theories and Applications or an optional magazine 

Each speaker will have the opportunity to make a business presentation of their activity. SRCMB will discuss with the professional team of Projecta the possibilities for projects financed by sponsors and projects of the European Union. Opportunities for joint practical longevity workshops will also be discussed. Organizers are pleased to maintain scientific and business relationships to the benefit of many people.

Няма коментари:

Публикуване на коментар